Byrådet har vedtaget Kommuneplan 2017 som en udmøntning af Planstrategi 2015 – Klog vækst frem mod 2050.

Sideløbende har Aarhus Kommune udviklet 360° – dialogværktøj til bæredygtig planlægning til brug i forbindelse med lokalplanlægning og større bygge- og anlægsprojekter. Værktøjet kan her ses i relation til en række af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

360° er et dynamisk dialog- og procesværktøj, som tager afsæt i de målsætninger og retningslinjer, der er formuleret i kommuneplanens kapitler “Aarhus – en by og byregion i vækst”, “Bykvalitet og liveability for alle” og “Gearet til storby”.

Formålet med 360° er således at fremme helhedstænkning og sikre, at byrådets ambition om klog vækst videreføres og fastholdes i de konkrete planer og byggeprojekter.

360° består af 14 spørgsmål, der tilsammen giver et overblik over de parametre som Aarhus Kommune lægger vægt på i vurderingen af projekter. Formålet er at komme rundt om det enkelte projekt og synliggøre, at der er taget stilling til målsætningerne. Fokus er at sikre høj kvalitet i byudviklingen – kort sagt skal byggeprojekter og anlægsarbejder give noget tilbage til byen. Skemaet kan ligeledes bruges som en rettesnor til at forankre relevante verdensmål i arbejdet med byudvikling. Under hver overskrift figurerer de af verdensmålene, som emnemæssigt passer med indholdet i værktøjet.

I Version 1 udfylder bygherre de 14 spørgsmål, og svarene er afsæt for en dialog om projektet og intentionerne bag. Version 2 udfyldes i plan- eller byggesagen og illustrerer projektets udvikling. 360° vil følge lokalplanen som en del af det politiske beslutningsgrundlag, og målet er at tydeliggøre de kompromiser og valg, der er truffet undervejs.

Velkommen til dialog om, hvordan vi sammen sikrer klog vækst i Aarhus.

Teknik og Miljø

Se alle spørgsmål

Inden du kaster dig over besvarelsen, kan du danne dig et overblik over alle spørgsmålene: Se alle spørgsmål

Når du indsender spørgeskemaet skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores behandling data og oplyse dig om dine rettigheder i forbindelse med indsendelsen.Vi behandler personoplysninger om dig i kategorien identifikationsoplysninger - dit navn og 
derudover indholdet af din besvarelse.
 
Vi gør opmærksom på, at du ikke må angive personhenførbare og personfølsomme oplysninger i fritekstfelterne i spørgeskemaet. 

Vores behandling af personoplysninger er lovhjemlet i Planloven.

Når du indsender spørgeskemaet giver du samtykke til at Aarhus Kommnune kan behandle indeholdet og i den forbindelse gøre brug af de identifikationsoplysninger du har angivet. Det samtykke du har givet til behandlingen kan til en hver tid trækkes tilbage og du kan annullere din indsendelse ved at kontakte dataansvarlige. 

Den dataansvarlige er Aarhus Kommune, Center for Byudvikling og Mobilitet som kan kontaktes på XXXXXXXX. Har du spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes behandlinger af dine oplysninger, så kan du også kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk.

De oplysninger vi behandler om dig, vil blive slettet, når de ikke længere har administrativ og retlig betydning og i det omfang, det ikke er i strid med arkivloven med dertilhørende bekendtgørelser. 

Du skal slutteligt vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne.

Model af besvarelse

360° – dialogværktøj til bæredygtig planlægning

Kapitler
1 Aarhus – en by og byregion i vækst
2–8 Bykvalitet og liveability for alle
9–14 Gearet til storby

Singaturforklaring

1. i ringe grad
2. i nogen grad
3. i høj grad
4. i meget høj grad
5. ikke relevant